მიწის რეგისტრაციის რეფორმა 2020 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდა

მიწის რეგისტრაციის რეფორმა 2020 წლის 1 იანვრამდე გრძელდება. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა.   მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში, მოქალაქეებისთვის საკუთრების უფლების რეგისტრაციისთვის საჭირო ყველა პროცედურას შესაბამისი განაცხადის და აზომვითი ნახაზის წარმოდგენის შემდეგ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თავად ახორციელებს. რეფორმის ფარგლებში მოქალაქეებისთვის უფასოა შემდეგი სერვისები: 

საჯარო რეესტრის მიერ სარეგისტრაციო წარმოების პროცესში დოკუმენტაციის მოძიება და სისტემატიზაცია;  

ნოტარიუსის მიერ გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერის დამოწმება; 

მიწის ნაკვეთზე უფლების აღიარება; 

ფაქტების კონსტატაცია; 

მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია; 

დაუზუსტებელი საკადასტრო მონაცემებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების დაზუსტება, სანოტარო მედიაცია.

მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციისთვის მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ იუსტიციის სახლებს, საჯარო რეესტრის ფილიალებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებს.

მიწის რეგისტრაციის რეფორმა 2016 წლის 1 აგვისტოდან ამოქმედდა. ამ დროისთვის უკვე წარმატებით დარეგისტრირებულია 674 ათასზე მეტი განაცხადი. 

რეფორმის დასრულების შემდეგ საკუთრების უფლების დარეგისტრირება ნებისმიერ დროს კვლავაც შეეძლება მოქალაქეს, რომელიც თავად წარმოადგენს შესაბამის უფლებისდამდგენ დოკუმენტებს.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin